Struktur Organisasi GAIKINDO 2019-2025

Pembina
Prijono Sugiarto

Pengawas
1. Bambang Trisulo
2. Sudirman M. Rusdi

Ketua Umum
Yohannes Nangoi [Isuzu]

Staf Ahli
Staf Ahli I: Stefanus Sutomo
Staf Ahli II: Boedhi Samoedhra
Staf Ahli III: Ary A. Mariano

Sekretaris Umum
Kukuh Kumara

Sekretaris
Sekretaris I: Eddy Sumedi
Sekretaris II: Sunarno

Bendahara
Anton Kemal Tasli Kumonty [BMW]

Ketua I, Jongkie D. Sugiarto [PT. Fuji Technica Indonesia]
Ketua II, Benawati Abas [Honda]
Ketua III, Rizwan Alamsjah [Mitsubishi]
Ketua IV, Santiko Wardoyo [HINO]
Ketua V, Shodiq Wicaksono [Suzuki]
Ketua VI, Henry Tanoto [Toyota]
Ketua VII, Erlan Krisnaring Cahyono [Daihatsu]